gggدرمان در منزل شفا | خدمات پزشکی در منزل | خدمات پرستاری در منزل | کلینیک شفاطب: تعرفه آزمایش خون

تعرفه آزمایش خون

۲۸/۰۷/۱۳۹۴

تعرفه آزمایش خون گاها برای خیلی‌ها پیش می آید که به دلیل ترافیک سنگین خیابان یا شلوغ بودن مراکز درمانی و یا عدم توانایی در راه رفتن و یا سن بالا نتوانید به یک مرکز درمانی خوب مراجعه نمایید مرکز درمان در منزل شفا طب عرفان برای آسایش همه بیماران واحد آزمایشگاهی در منزل را به مجموعه خود اظافه نموده و هر زمان که نیاز به آزمایش خون در منزل داشتید کافی است که با درمان در منزل شفا طب عرفان تماس بگیرید.

تعرفه آزمایش خون : ۱۰۰ هزار تومان هزینه نمونه گیری و ارسال به آزمایشگاه + هزینه نتایج آزمایش جدا دریافت می گردد

 آزمایش خون, آزمایش خون : ۱۰۰ هزار تومان هزینه نمونه گیری و ارسال ب

۲۸/۰۷/۱۳۹۴

کاردرمانی در منزل

  گاها برای خیلی‌ از شماها پیش می آید که به دلیل ترافیک سنگین خیابان یا شلوغ بودن مراکز درمانی و یا عدم توانایی در راه رفتن و یا سن بالا نتوانید به یک مرکز درمانی خوب مراجعه نمایید مرکز درمان در منزل شفا طب عرفان برای آسایش همه بیماران واحد کاردرمانی در منزل را به مجموعه خود اظافه نموده و هر زمان که نیاز به کاردرمانی در منزل داشتید کافی است که با درمان در منزل شفا طب عرفان تماس بگیرید.

تعرفه کاردرمانی در منزل : ۱۲۰ هزار تومان

 انجام تزریقات, انجام تزریقات در منزل, تزریقات, تزریقات در منزل, تعرفه کاردرمانی در منزل, هزینه کاردرمان

۲۸/۰۷/۱۳۹۴

گفتار درمانی در منزل

گاها برای خیلی‌ از شماها پیش می آید که به دلیل ترافیک سنگین خیابان یا شلوغ بودن مراکز درمانی و یا عدم توانایی در راه رفتن و یا سن بالا نتوانید به یک مرکز درمانی خوب مراجعه نمایید مرکز درمان در منزل شفا طب عرفان برای آسایش همه بیماران واحد گفتار درمانی در منزل را به مجموعه خود اظافه نموده و هر زمان که نیاز به گفتاردرمانی در منزل داشتید کافی است که با درمان در منزل شفا طب عرفان تماس بگیرید. کارشناسان گفتاردرمانی ما از مجرب ترین افراد در این زمینه هستند.

تعرفه گفتار درمانی در منزل : ۱۲۰ هزار تومان

 انجام تزریقات, انجام تزریقات در منزل, تزریقات, تزریقات در منزل, تعرفه کاردرما

۲۸/۰۷/۱۳۹۴

فیزیوتراپی در منزل

گاها برای خیلی‌ از شماها پیش می آید که به دلیل ترافیک سنگین خیابان یا شلوغ بودن مراکز درمانی و یا عدم توانایی در راه رفتن و یا سن بالا نتوانید به یک مرکز درمانی خوب مراجعه نمایید مرکز درمان در منزل شفا طب عرفان برای آسایش همه بیماران واحد فیزیوتراپی در منزل را به مجموعه خود اظافه نموده و هر زمان که نیاز به فیزیوتراپی در منزل داشتید کافی است که با درمان در منزل شفا طب عرفان تماس بگیرید. کارشناسان ما از مجرب ترین افراد در این زمینه هستند.

تعرفه فیزیوتراپی در منزل : ۱۲۰ هزار تومان

 تعرفه فیزیوتراپی, تعرفه فیزیوتراپی در منزل, هزینه فیزیوتراپی در منزل

۲۸/۰۷/۱۳۹۴

گرفتن نوار قلب در منزل

گاها برای خیلی‌ از شماها پیش می آید که به دلیل ترافیک سنگین خیابان یا شلوغ بودن مراکز درمانی و یا عدم توانایی در راه رفتن و یا سن بالا نتوانید به یک مرکز درمانی خوب مراجعه نمایید مرکز درمان در منزل شفا طب عرفان برای آسایش همه بیماران واحد نوار قلب در منزل را به مجموعه خود اظافه نموده و هر زمان که نیاز به نوار قلب در منزل داشتید کافی است که با درمان در منزل شفا طب عرفان تماس بگیرید. کارشناسان ما از مجرب ترین افراد در این زمینه هستند.

بیمارانی که دچار بیماری قلبی هستند در صورتی که دچار درد قفسه سینه شوند سریعاًباید از آنها نوار قلب گرفته شود و کوچک ترین فعالیت و حرکت می تواند منجر به آسیب های جبران ناپذیریبه قلب شود بنابراین اگر سریعاً بتوان نوار قلب را در منز

۲۸/۰۷/۱۳۹۴

رادیولوژی در منزل

گاها برای خیلی‌ از شماها پیش می آید که به دلیل ترافیک سنگین خیابان یا شلوغ بودن مراکز درمانی و یا عدم توانایی در راه رفتن و یا سن بالا نتوانید به یک مرکز درمانی خوب مراجعه نمایید مرکز درمان در منزل شفا طب عرفان برای آسایش همه بیماران واحد رادیولوژی در منزل را به مجموعه خود اظافه نموده و هر زمان که نیاز به رادیولوژی در منزل داشتید کافی است که با درمان در منزل شفا طب عرفان تماس بگیرید.

تعرفه رادیولوژی : ۳۰۰ هزار تومان

 تعرفه رادیولوژی, تعرفه رادیولوژی در منزل, هزینه رادیولوژی در منزل

۲۸/۰۷/۱۳۹۴

سونوگرافی در منزل

گاها برای خیلی‌ از شماها پیش می آید که به دلیل ترافیک سنگین خیابان یا شلوغ بودن مراکز درمانی و یا عدم توانایی در راه رفتن و یا سن بالا نتوانید به یک مرکز درمانی خوب مراجعه نمایید مرکز درمان در منزل شفا طب عرفان برای آسایش همه بیماران واحد سونوگرافی در منزل را به مجموعه خود اظافه نموده و هر زمان که نیاز به سونوگرافی در منزل داشتید کافی است که با درمان در منزل شفا طب عرفان تماس بگیرید. کارشناسان ما از مجرب ترین افراد در این زمینه هستند. 

تعرفه سونوگرافی در منزل : ۶۰۰ هزار تومان  ( سونوگرافی معمولی )

تعرفه سونوگرافی در منزل : یک میلیون تومان ( سونوگرافی داپلر )

۲۴/۰۷/۱۳۹۴

ویزیت پزشک متخصص در منزل

گاها برای خیلی‌ از شماها پیش می آید که به دلیل ترافیک سنگین خیابان یا شلوغ بودن مراکز درمانی و یا عدم توانایی در راه رفتن و یا سن بالا نتوانید به یک مرکز درمانی خوب مراجعه نمایید مرکز درمان در منزل شفا طب عرفان برای آسایش همه بیماران واحد پزشکی در منزل را به مجموعه خود اظافه نموده و هر زمان که نیاز به پزشک در منزل داشتید کافی است که با درمان در منزل شفا طب عرفان تماس بگیرید.

ویزیت پزشک متخصص در منزل : ۳۰۰ هزار تومان

 تعرفه دکتر متخصص در منزل, تعرفه ویزیت دکتر متخصص زنان در منزل, تعرفه ویزیت متخصص ارتوپدی در منزل, تعرفه ویزیت

۲۴/۰۷/۱۳۹۴

ویزیت پزشک در منزل گاها برای خیلی‌ از شماها پیش می آید که به دلیل ترافیک سنگین خیابان یا شلوغ بودن مراکز درمانی و یا عدم توانایی در راه رفتن و یا سن بالا نتوانید به یک مرکز درمانی خوب مراجعه نمایید مرکز درمان در منزل شفا طب عرفان برای آسایش همه بیماران واحد پزشکی در منزل را به مجموعه خود اظافه نموده و هر زمان که نیاز به پزشک در منزل داشتید کافی است که با درمان در منزل شفا طب عرفان تماس بگیرید. تعرفه ویزیت پزشک عمومی در منزل : ۱۵۰ هزار تومان  تعرفه ویزیت در منزل, تعرفه ویزیت دکتر در منزل, تعرفه ویزیت پزشک عمومی : ۱۵۰ هزار تومان, تعرفه ویزیت پزشک عمومی در منزل, تعرفه پزشک در منزل

۲۴/۰۷/۱۳۹۴

تزریقات در منزل

گاها برای خیلی‌ از شماها پیش می آید که به دلیل ترافیک سنگین خیابان یا شلوغ بودن مراکز درمانی و یا عدم توانایی در راه رفتن و یا سن بالا نتوانید به یک مرکز درمانی خوب مراجعه نمایید مرکز درمان در منزل شفا طب عرفان برای آسایش همه بیماران واحد تزریقات در منزل را به مجموعه خود اظافه نموده و هر زمان که نیاز به تزریقات در منزل داشتید کافی است که با درمان در منزل شفا طب عرفان تماس بگیرید.

تعرفه تزریقات در منزل : ۳۰ هزار تومان هزینه ایاب و ذهاب + تزریق هر آمپول ۱۵ هزار تومان

 تعرفه تزریق آمپول در منزل, تعرفه تزریق سرم در منزل, تعرفه تزریقات, تعرفه تزریق

futbalove dresy imitation montre de luxe detské kopačky Billige fodboldtrøjer tilbud voetbalschoenen sale Fussball hallenschuhe fotballdrakter Imitazioni orologi italia تماس ( خط 4 رقمی )